سخت افزارهای پسیو مسی بر مبنای حرکت الکترونها در جسم رسانا طراحی شده اند. این بدان معناست که این تجهیزات می توانند از هر عنصری ساخته شده باشند ولی با توجه به بررسی سیگنال و مباحث مربوط به آن، اقتصادی ترین و بهترین رسانا عنصر مس می باشد.