3 محصول

ترانک وظیفه محافظت از کابل شبکه و برق و دیگر کابل ها را بر عهده دارد و در مسیر خود مانند شاخه های درخت تقسیم شده و کابل ها به مقاصد مختلف می رساند.

ترانک کانالی است که کابل ها از داخل آن منتقل و برای برای عبور کابل برق، کابل های تلفن یا شبکه استفاده می شود.  ترانک در اندازه های گوناگون و مواد فلزی یا پلاستیک ساخته می شود.
ترانک کابل ها را منظم و از تخریب آن ها جلوگیری می کند.

مشاوره رایگان