پچ کورد مسی

پچ کوردهای مسی یکی از تجهیزات پسیو مسی شمرده می شوند که مبنای حرکت الکترون ها در جسم رسانا طراحی شده است. بدان معنا که این تجهیزات می توانند از هر عنصری ساخته شده باشند ولی با توجه به بررسی سیگنال و مباحث مربوط به آن، اقتصادی ترین و بهترین رسانا عنصر مس می باشد.

مشاوره رایگان